Mini類型地屬性中型魔物列表

等級 怪物名字 HP Base Job Hp/B Hp/J B+J/Hp
Lv.20 搖滾蝗蟲
昆蟲系 地屬性 中型
56,738 2,222 1,778 25.5 31.9 14.2
Lv.20 巴西里斯克
動物系 地屬性 中型
88,888 2,640 1,534 33.7 57.9 21.3
Lv.55 流浪之狼
動物系 地屬性 中型
956,813 6,526 4,649 146.6 205.8 85.6
Lv.65
枯樹精 Mini
枯樹精
植物系 地屬性 中型
1,496,175 7,753 5,470 193 273.5 113.1
Lv.105
大本鐘 Mini
大本鐘
無形系 地屬性 中型
10,048,506 13,860 8,059 725 1246.9 458.4
Lv.136 暗·商人 娣潔
人形系 地屬性 中型
51,277,700 17,952 10,437 2856.4 4913.1 1806.3