Mini類型無形系魔物列表

等級 怪物名字 HP Base Job Hp/B Hp/J B+J/Hp
Lv.45 直升機哥布靈
無形系 風屬性 大型
801,825 5,786 3,545 138.6 226.2 85.9
Lv.80 南瓜先生
無形系 火屬性 中型
3,129,075 10,180 6,361 307.4 491.9 189.2
Lv.95
弑神者 Mini
弑神者
無形系 暗屬性 大型
9,401,725 10,565 8,440 889.9 1113.9 494.7
Lv.105
大本鐘 Mini
大本鐘
無形系 地屬性 中型
10,048,506 13,860 8,059 725 1246.9 458.4
Lv.108 鐘塔守護者
無形系 無屬性 大型
10,688,276 13,471 8,745 793.4 1222.2 481.1
Lv.142 寒冰雕像
無形系 水屬性 大型
52,968,100 14,041 13,632 3772.4 3885.6 1914.1